logologo

logo

ACTIETARIEF 2017
€ 6,95 PER UUR

Wij heten nieuwe ouders graag van harte welkom met een speciaal introductietarief. Het hele jaar door opvang voor slechts € 6,95 p/uur, op zowel KDV en BSO. Echter VOL=VOL. Dit actietarief geldt alleen voor nieuwe inschrijvingen/aanmeldingen en is 1 jaar geldig m.u.v. van flexibele opvang.
Voor info klik hier.

LIKE ONZE FACEBOOK PAGINA


Bekijk leuke foto's en blijf op de hoogte van Kindercentrum De Morgenstond via onze Facebook pagina!

Neem een rondleiding door Kindercentrum 'De Morgenstond' door diverse foto's
te bekijken.

logo

Hier vindt u allerlei praktische informatie die u helpt bij het maken van een weloverwogen keus voor kinderopvang.

Openingstijden

Dagopvang: 07.30u – 18:30u/19.00u. Bij voldoende vraag is het mogelijk verlengde opvang tot 19:00 uur af te nemen.
Avond: Bij voldoende belangstelling/aanmeldingen zal er  24-uurs opvang worden aangeboden van: 19.00u – 24.00u

Opvang in de Schoolweken
BSO/BSA/NSO: 14.30u – 18.30u (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
BSO/BSA/NSO: 11.30u – 18.30u (woensdag en vrijdag om de ene week)
De voorschoolse opvang: 07.30u – aanvang school: om 08.30u of 08.45u.
Vakantie opvang: 08.00u – 18.30u/ 07.30u – 18.30u/08.30u – 18:30u/19.00u/08.30u – 18.30u

Sluitingsdagen 2018

 • Nieuwjaarsdag 01 januari 2018;
 • Extra 02 januari 2018;
 • Studiedag 30 maart 2018;
 • Pasen 01 en 02 april 2018;
 • Koningsdag 27 april 2018;
 • Hemelvaartsdag1 0 mei 2018;
 • Pinksteren 20 en 21 mei 2018;
 • Studiedag 25 juni 2018;
 • Eerste kerstdag 25 december 2018;
 • Tweede kerstdag 26 december  2018;
 • Extra sluitingsdagen 24 en 31 december 2018.

Extra dagdelen
Het kan soms voorkomen dat u extra opvang nodig hebt voor uw kind(eren) buiten de door u afgenomen opvangdagen. Wij bieden u dan de mogelijkheid om een extra dag/dagdeel af te nemen. De kosten voor deze extra opvang worden apart in rekening gebracht. Deze wordt achteraf verwerkt op de volgende factuur. Als u eenmaal een dag/dagdeel gereserveerd heeft en deze is akkoord, dan kunt u deze niet meer annuleren.

Huisregels

Brengen en halen in goede banen!
Om de rust op de groepen en het Kindercentrum te waarborgen werken we met vaste breng- en haaltijden. U kunt uw kind(eren) brengen van 07:30u – 09:00u. De enige uitzondering op deze regel is als u vóór 09:00u hebt doorgegeven aan de pedagogisch medewerker dat u te laat komt. Dit kan als uw kind naar de dokter moet of een bezoek moet brengen aan de GGD.
U kunt uw kind(eren) afmelden tot 09:00u. U kunt uw kind uiterlijk tot 12:00u brengen. Buiten deze tijden om wordt u verzocht contact op te nemen met de pedagogisch medewerker van uw kind.
Laat komen is niet toegestaan!
Brengt u uw kind(eren) toch te laat dan wordt u niet meer toegelaten tot de groep en neemt de pedagogisch medewerker  het kind van u over. Hiermee voorkomen we dat de rust op de groep verstoort raakt.

Tussen 16:30u -18:30u kunt u uw kind(eren) weer ophalen. Komt u na 18:15u dan heeft de pedagogisch medewerker geen tijd meer voor een uitgebreide overdracht. In het overdracht-schrift kunt u nalezen hoe de dag is verlopen. Bij te laat ophalen brengen we extra kosten in rekening en bij meer dan 3 keer te laat worden maatregelen getroffen. Een kwartier kost u €12,50. Dit bedrag dient u direct te voldoen.

Ruilen van dagen
U mag maximaal 6 x per jaar ruilen van dagen. Ruilen kan alleen in dezelfde week en alleen als de groepssamenstelling en groepsgrootte op de gewenste ruildag dat toelaat. Elke ouder/ verzorger krijgt bij de inschrijving een dagenkaart voor het ruilen. Alleen kaarten voorzien van een stempel en de handtekening van de directie/ locatiemanager zijn geldig.
Ruilen vanwege ziekte of vakantie is niet mogelijk.

Restitutie
Er vindt geen restitutie plaats indien uw kind(eren) het kindercentrum niet heeft (hebben) bezocht.

Starten/ Opzeggen
Starten is mogelijk per de 1e of 16e van de maand, na ondertekening van het contract. De minimale contractduur is 6 maanden.
Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail op elke willekeurige dag van de maand echter onze voorkeur gaat uit per de 15e of 30e van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Helaas kunnen wij geen kinderwagens in het kindercentrum toelaten. In verband met de brandveiligheid en gebrek aan plek is er geen mogelijkheid om uw kinderwagen bij ons achter te laten. Buiten is er beperkte ruimte beschikbaar voor kinderwagens, echter geldt vol=vol.

Algemene voorwaarden

Wij zijn lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Naast onze eigen Algemene Bepalingen  die een onlosmakelijk geheel vormen met onze  plaatsingsovereenkomst zijn tevens de Algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang van toepassing.

Klik hier voor de Algemene voorwaarden.
Van zowel de Algemene Bepalingen als de plaatsingsovereenkomst ontvangt u net als wij een ondertekend exemplaar retour.
Op al onze overeenkomsten en Algemene Bepalingen is Nederlands recht van toepassing.

Betalingsvoorwaarden

Alle ouders geven een machtiging voor automatische incasso af.  U machtigt ons tot wederopzegging het maandelijks verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. De facturering vindt vooraf aan de maand waarin u de opvang geniet plaatst. De kinderopvangtoeslag wordt rechtstreeks op onze rekening overgemaakt. Hiervoor geeft u toestemming aan de Belastingdienst en geeft ons rekeningnummer door. Zonder automatische incasso is geen plaatsing mogelijk.  Indien u ons toestemming geeft rechtstreeks de kinderopvangtoeslag te mogen ontvangen wordt uw kind geplaatst in afwachting van de toekenning. Als u er echter voor kiest zelf de kinderopvangtoeslag te ontvangen dan vindt de volledige facturering plaats.

Hygiëne, veiligheid en gezondheid

Algemeen
Op ons Kindercentrum wordt gewerkt volgens richtlijnen voor Veiligheid – en Gezondheid en hygiëne-eisen  conform de normen  van de GGD. Jaarlijks voeren wij een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit. Hierdoor brengen wij alle mogelijke veiligheidsaspecten en gezondheidsrisico’s in kaart die de opvang van kinderen met zich meebrengt. Wij geven aan hoe die risico’s voorkomen kunnen worden en welke preventieve maatregelen wij  nemen. Daarbij bevorderen wij gedragsverandering bij medewerkers, kinderen, ouders en vrijwilligers.

Onze huisregels en protocollen over veiligheid en gezondheid hangen op een voor iedereen toegankelijke plaats en de pedagogisch medewerker heeft de nodige instructies ontvangen hoe deze huisregels en protocollen te implementeren in de dagelijkse werkzaamheden.

Hygiëne
Iedereen draagt ontelbare (al dan niet besmettelijke) bacteriën bij zich. Het is daarom van groot belang dat wij op het kindercentrum hygiëne regels in acht nemen.

Te denken valt aan:

 • Persoonlijke hygiëne;
 • Handhygiëne;
 • Hoest hygiëne;
 • Toilet hygiëne;
 • Schoonmaak hygiëne.

Een goede hygiëne zorgt voor een goede gezondheid. Ook worden gezondheidsrisico’s daardoor gereduceerd. We werken volgens de hygiënecode voor kleine instellingen en hygiëneregels van de GGD.

Veiligheid
We werken volgens het veiligheidsmanagement van de stichting Consument en Veiligheid.
Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Ze zien daarbij geen gevaar. Een veilige omgeving is daarom van essentieel belang. Pedagogisch medewerker kunnen veilig gedrag oefenen. Daarbij is veel herhalen nodig.

Verder zorgt de Regionale Brandweer er voor dat de brandveiligheid wordt nageleefd en is het Kindercentrum doorgemeld naar het Regionaal Alarm Centrum.
Elk jaar vindt er een brandoefening plaats. Ook controleert de Brandweer of nog steeds aan alle veiligheidsvoorschriften wordt voldaan.

Gezondheid
We werken volgens het gezondheidsmanagement van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV). Door (preventieve) maatregelen te nemen reduceren we de gevaren voor gezondheid. Elk jaar maken wij een Risico inventarisatie en evaluatie. Hierbij gaat het om de volgende risico’s:  Gezondheid en Veiligheid met een plan van aanpak waarin aangegeven wordt welke preventieve – en gedragsmaatregelen worden getroffen om de risico’s te beperken. Ook wordt een actielijst gemaakt van nog te nemen maatregelen. Dit geldt zowel voor de Risico inventarisatie Gezondheid als Veiligheid.

Kampina 7, 1025 DD Amsterdam-Noord tel. 020-4639944 info@keckinder-garten.nl www.keckinder-garten.nl