logologo

logo

ACTIETARIEF 2017
€ 6,95 PER UUR

Wij heten nieuwe ouders graag van harte welkom met een speciaal introductietarief. Het hele jaar door opvang voor slechts € 6,95 p/uur, op zowel KDV en BSO. Echter VOL=VOL. Dit actietarief geldt alleen voor nieuwe inschrijvingen/aanmeldingen en is 1 jaar geldig m.u.v. van flexibele opvang.
Voor info klik hier.

LIKE ONZE FACEBOOK PAGINA


Bekijk leuke foto's en blijf op de hoogte van Kindercentrum De Morgenstond via onze Facebook pagina!

Neem een rondleiding door Kindercentrum 'De Morgenstond' door diverse foto's
te bekijken.

logo

Wie zijn wij?

Kindercentrum De Morgenstond biedt zowel dagopvang als buitenschoolse opvang aan, voor kinderen vanaf 8 weken tot 13 jaar volgens een Eigentijds Totaalconcept®. “Gewoon-alles- onder-één-dak”. In onze duidelijk geformuleerde visie staat het kind centraal. Met zowel flexgroepen als diverse opvangmodules die voldoen aan uw opvangbehoeften. Een betrouwbare partner met een onderscheidend en divers aanbod.

Kindercentrum De Morgenstond is “een Kinder-Garten”; een educatief kindercentrum voor alle kinderen. In een kindergarten  creëren  wij een educatieve en boeiende leeromgeving die kinderen actief betrekt in het leerproces. Spelenderwijs brengen wij hen allerlei vaardigheden bij die van belang zijn voor hun ontwikkeling. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Ook bieden wij individuele aandacht waar nodig.

Wij bieden de juiste plek voor iedereen die op zoek is naar kwalitatief, hoogwaardige en flexibele dag- en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 – 13 jaar. Ons kindercentrum heeft zowel verticale als horizontale groepen. Daarnaast spreken we over Buitenschoolse Activiteiten (kortweg BSA) in plaats van Buitenschoolse Opvang. Hiermee geven wij aan dat we uw kind(eren) niet alleen opvangen, maar zeker een uitgebreid programma bieden die zijn ontwikkeling en talenten stimuleert. De thema’s worden uitgewerkt volgens Vroeg voorschoolse Educatie kortweg VVE richtlijnen.

Kortom, een kinderopvangorganisatie die tot doel heeft op haar kindercentrum een hygiënische, veilige en vertrouwde omgeving te creëren met een huiselijke sfeer en om zowel een gezonde, fysieke als de sociaal -emotionele ontwikkeling van uw kind(eren) te stimuleren. Dit doen wij door zowel kwaliteit als educatie prioriteit te geven in ons streven naar kwalitatief hoogwaardige opvang, die ook nog eens betaalbaar is. Kinderopvang die meer biedt dan alleen uw kind voeden, van een schone luier voorzien of naar bed brengen als die moe is en toe is aan een slaapje. Verder bieden wij gezonde en gevarieerde voeding aan. Eenmaal per week een vers bereide warme maaltijd. Wij voldoen niet alleen aan de basis eisen zoals die zijn opgenomen in de Wet Kinderopvang en het Convenant Kwaliteit in de Kinderopvang. Wij bieden meer dan dat. Wij hebben ook een pedagogisch werkplan met kwaliteitsmanagementsysteem waardoor wij conformiteit garanderen in de werkwijze op zowel de dagopvang als het Buitenschoolse Activiteiten centrum

Ons kindercentrum is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (kortweg LRK) en u kunt zowel op onze website en op de website van de GGD de meest recente inspectierapporten vinden of deze op de locatie inzien.
Ook zijn wij een door Calibris erkend leerbedrijf.

Waarom kiezen ouders voor Kindercentrum De Morgenstond?
Ouders hebben de behoefte om zonder stress hun kinderen op te halen van de opvang. Wij hebben daarom gekozen voor een concept waarbij wij opvang bieden aan kinderen van 0-13 jaar. U hoeft dan niet meer van hot naar her te rennen om uw kinderen op tijd op te halen omdat ze op verschillende kindercentra zitten. “Gewoon -alles -onder -één -dak”.

Wij hebben verruimde openingstijden. Hiermee komen wij tegemoet aan de wens van veel ouders.

Waarom is Kindercentrum De Morgenstond de beste keus voor uw kind?
Kindercentrum De Morgenstond…

 • …is een tweede thuis voor uw kind.
 • …is de plaats waar kinderen spelenderwijs leren , ontdekken, plezier hebben, spelen, lachen en liefdevol opgevangen worden.
 • …is de ideale plek voor uw dierbare kroost om zich te ontwikkelen, samen op te groeien in een veilige en vertrouwde omgeving.
 • …biedt opvang voor kinderen vanaf 8 weken tot 13 jaar.
 • …zorgt ervoor dat de dagen voorbij vliegen door de gezellige sfeer, leuke en leerzame activiteiten die een verrijking zijn voor de ontwikkeling van het kind. En dat alles onder professionele begeleiding.
 • …biedt aan kinderen van de basisschool: buitenschoolse activiteiten, vakantie activiteiten, naschoolse activiteiten en voorschoolse opvang vanaf 07:30u tot aanvang school.
 • …biedt alles onder één dak! ‘s Morgens brengt u uw kind(eren)  naar ons toe en wij zorgen ervoor dat uw kind(eren) de juiste begeleiding en verzorging krijgt.
 • …biedt betaalbare, flexibele, hoogwaardige kinderopvang tegen een gereduceerd tarief.
 • …biedt een goede sfeer waarin uw kind veilig kan opgroeien met leeftijdsgenoten.

Missie en visie

Om op een professionele wijze te kunnen fungeren als partner in de opvoeding werken wij vanuit een duidelijk omschreven missie en visie.

Missie
De Morgenstond wenst kwalitatief hoogwaardige, betaalbare, unieke en verantwoorde opvang te bieden. Dit realiseert zij door: gekwalificeerd en gemotiveerd personeel, een mooi pand, een uitdagend aanbod aan de kinderen, een transparante en toegankelijke organisatie voor ouders te zijn. Kinderopvang is meer dan alleen opvang en verzorging, het is ook het begeleiden en het stimuleren van de ontwikkeling.

Kort samengevat in de slogan: Samen spelenderwijs ontwikkelen en opgroeien in een veilige en hygiënische omgeving.

Visie
Kindercentrum De Morgenstond heeft een duidelijk geformuleerde visie, waarin het kind centraal staat. Werken met kinderen is onze passie!
Als kinderopvangorganisatie voeren wij professioneel en flexibel onze werkzaamheden uit waarbij kwaliteit hoog in ons vaandel staat. Wij komen zoveel mogelijk tegemoet aan  de behoeften en wensen van u als ouder. Onze differentiatie- en positioneringstrategie is een uniek en betaalbaar concept voor kinderopvang te creëren. Hierdoor krijgen alle kinderen de mogelijkheid hun talenten of vaardigheden op een leuke manier te kunnen ontwikkelen. Verder zullen wij het vertrouwen winnen en behouden van onze bestaande en potentiële klanten, door onze afspraken en beloftes na te komen. Ons optreden is gericht op het bouwen aan een hoogwaardig imago als kinderopvangorganisatie.

Kwaliteit en Vier-ogen-principe

Kwaliteit
Kiezen voor ons betekent kiezen voor kwaliteit. Voor ons betekent kwaliteit niet alleen voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die in de Wet Kinderopvang worden gesteld.
Kwaliteit betekent voor ons het bieden van een educatief en ontwikkelingsgericht programma met aandacht voor de diverse ontwikkelingsgebieden van het kind. Dit doen wij door:

 • ontwikkelingsgerichte thema’s aan te bieden die het kind stimuleren in zijn ontwikkeling;
 • ons te richten op het kind als individu, want elk kind is uniek;
 • het aannemen van gekwalificeerd en betrokken personeel, voor wie werken met kinderen hun passie is;
 • een duidelijke visie en missie ten aanzien van de ontwikkeling van het kind tot een zelfstandige persoonlijkheid;
 • te werken met personeel dat gezamenlijk over ruime ervaring beschikt in de kinderopvang en het opvoeden van kinderen en met diverse professionals;
 • behalve de visie op opvoeden ook de visie van diverse pedagogen en (ontwikkelings-) psychologen te verwerken in ons pedagogisch beleidsplan;
 • te werken met een kwaliteitsmanagementsysteem;

Hierdoor is een uniek concept ontstaan waarbij ieder kind als individu benaderd wordt en het kind zijn eigenheid behoudt. Wij garanderen met onze aanpak kwalitatief hoogwaardige en betaalbare opvang. De opvang is dan ook toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht uw budget, afkomst, budget en culturele invloeden.

Het vier-ogen-principe
De Commissie Gunning heeft naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak het vier-ogen-principe geïntroduceerd voor de kinderopvang. De bedoeling hiervan is om de veiligheid, transparantie en kwaliteit van de opvang te vergroten en te garanderen. Wij geven het vier-ogen-principe vorm door de verschillende groepen tijdens de middagpauze van de pedagogisch medewerkers samen te voegen of door samen te starten en te eindigen. Naast de transparantie van het gebouw is ook transparantie in het handelen van de pedagogisch medewerker een vereiste om dit doel te bereiken. Wij spreken elkaar aan op gedrag en handelswijze en streven naar een open cultuur waar dit mogelijk wordt gemaakt. Voor meer informatie over het vier-ogen-principe klik hier.

Personeel

Gekwalificeerd personeel
Het werken in de kinderopvang vereist specifieke competenties, vaardigheden, kennis en attitudes. De opleiding voor Sociaal Pedagogisch Werker op minimaal niveau 3 (SPW3) geldt als de gangbare startkwalificatie voor het werken in de kinderopvang. De hogere opleidingen uit de agogische richting, zoals de SPW4 opleiding, sociaal cultureel werker en kindgerichte HBO opleidingen vallen ook onder de startkwalificatie. Op de Morgenstond werken wij uitsluitend met gekwalificeerd personeel.

De beroepskrachten die werkzaam zijn op ons centrum werken met zowel MBO als HBO gediplomeerde beroepskrachten met een relevante kindgerichte opleiding voor de kinderopvang zoals omschreven in de CAO Kinderopvang. Door HBO personeel aan te nemen willen wij ons verder profileren als een organisatie die hoogwaardige en kwalitatieve opvang aanbiedt. Verder houden wij door bijscholing de kennis en deskundigheid van ons personeel op peil.

De beroepskrachten hebben een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en worden continue gescreend. Ze beschikken over kinder-EHBO en BHV en volgen de (jaarlijkse-) cursussen voor het behouden van de bevoegdheid.

Vaste  pedagogisch medewerkers/beroepskrachten op de stamgroepen en het werken met invalkrachten
Conform de Wet Kinderopvang zijn er dagelijks vaste beroepskrachten op de verschillende stamgroepen. Het kan natuurlijk voorkomen dat door ziekte of vakantie van één van de vaste beroepskrachten er oproepkrachten (invallers) moeten worden ingezet. Er is een vast team van invalkrachten voor onze locatie. Deze voldoen net als de vaste pedagogisch medewerkers aan alle kwalificatie-eisen conform de CAO Kinderopvang. .

BOL/BBL leerlingen/Stagiaires
Als leerbedrijf worden er ook pedagogisch medewerkers opgeleid. Wij bieden hen de gelegenheid het vak te leren van de aanwezige professionals. Bol-studenten/stagiaires kunnen twee dagen per week stage lopen in het kindercentrum. Een BBL-student combineert leren en werken. Werkt 3-4 dagen per week en gaat 1 dag naar school.

GGD

Waarom toezicht?
Het is belangrijk dat kinderen in een veilige en gezonde omgeving opgroeien en dat er verantwoorde kinderopvang geboden wordt. De kwaliteit van de eerste levensjaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving te bieden. Het kindercentrum is  hiervoor verantwoordelijk. Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid regels in de ‘Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ en ‘Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd.

De GGD is het toezichthoudende orgaan namens de Gemeente. De Gemeente is eindverantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de kwaliteit.
De rijksoverheid stelt kwaliteitseisen aan kindercentra op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, klachten en voorschoolse educatie.

De GGD controleert of de eisen worden nageleefd. En toetst of er verantwoorde kinderopvang geboden wordt in een veilige en hygiënische omgeving. Zij voeren inspectiebezoeken uit en leggen maatregelen op indien nodig.

Inspectierapport
De bevindingen en het oordeel van het inspectiebezoek komen in een inspectierapport. Het inspectierapport is openbaar. Klik hier voor het inspectierapport.

Kampina 7, 1025 DD Amsterdam-Noord tel. 020-4639944 info@keckinder-garten.nl www.keckinder-garten.nl