logologo

logo

ACTIETARIEF 2017
€ 6,95 PER UUR

Wij heten nieuwe ouders graag van harte welkom met een speciaal introductietarief. Het hele jaar door opvang voor slechts € 6,95 p/uur, op zowel KDV en BSO. Echter VOL=VOL. Dit actietarief geldt alleen voor nieuwe inschrijvingen/aanmeldingen en is 1 jaar geldig m.u.v. van flexibele opvang.
Voor info klik hier.

LIKE ONZE FACEBOOK PAGINA


Bekijk leuke foto's en blijf op de hoogte van Kindercentrum De Morgenstond via onze Facebook pagina!

Neem een rondleiding door Kindercentrum 'De Morgenstond' door diverse foto's
te bekijken.

logo

Pedagogische uitgangspunten
Bij De Morgenstond staat niet alleen de opvang, verzorging en begeleiding van uw kind centraal.  Wij zijn van mening dat kinderen al vanaf jonge leeftijd spelenderwijs basisvaardigheden kunnen ontwikkelen, die later van pas komen op de basisschool en in het verdere leven. Behalve onze eigen visie op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen werken wij ook volgens de inzichten van diverse

(ontwikkelings-) psychologen en pedagogen, die aansluiten op deze visie. Wij achten deze van belang voor de sociaal-emotionele, persoonlijke, cognitieve, creatieve, lichamelijke,  taal en spraak ontwikkeling, de ontwikkeling van sociale competenties en de overdracht van normen en waarden. Dit zal leiden tot zelfvertrouwen, een eigen persoonlijkheid, en identiteit.
De gemeenschappelijkheid van de pedagogen en (ontwikkelings-)psychologen is dat ze dezelfde doelen na streven, namelijk: individuele ontplooiing van kinderen en respect voor ieders eigenheid. Niet alleen de gemeenschappelijkheid die de pedagogen en (ontwikkelings-) psychologen verbindt, maar ook de verschillen in standpunten zijn een aanvulling op onze visie bij de opvoeding.

Ook streven wij na dat kinderen worden betrokken bij en  “medeverantwoordelijk”  zijn voor de dagelijkse gang van zaken op de groep.  Hierdoor komen kennis en vaardigheden spelenderwijs tot uiting. Niet het resultaat alleen is belangrijk maar ook het leerproces.

Ieder kind is anders en ontwikkelt  zich in zijn/haar eigen tempo. Zo heeft bijvoorbeeld het ene kind een sterke motorische ontwikkeling terwijl het andere kind voorop loopt in intelligentie. Weer een ander kind is sociaal ingesteld.

Het kind als individu staat centraal. De zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind worden daarbij als leidende factor gezien.

Pedagogisch beleidsplan
Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen hebben we een pedagogisch beleidsplan waarin de voor ons kenmerkende visie over de omgang met kinderen is beschreven. Het dient als leidraad en ondersteuning voor pedagogische medewerkers en voor de uniformiteit op ons kindercentrum. Verder zijn de vier opvoedingsdoelen uit de Wet Kinderopvang hierin opgenomen. Op deze wijze informeren wij ouders over het te voeren beleid, hoe wij de Wet Kinderopvang toepassen, welke werkwijze wij hanteren en hoe wij de ontwikkeling van de kinderen begeleiden, stimuleren en ondersteunen. Het Pedagogisch beleidsplan dient als ondersteuning van de pedagogisch medewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden.

In het Pedagogisch Beleidsplan beschrijven wij hoe wij de opvoedingsdoelen toepassen bij onze dagelijkse werkzaamheden.

De opvoedingsdoelen beschrijven:

  • Persoonlijke competenties
  • Sociale competenties
  • Emotionele Veiligheid/ Het Welbevinden
  • Normen en Waarden

Een pedagogisch beleidsplan is nooit af, het is een voortdurend proces van pedagogische vernieuwing.

Wij houden rekening met de ontwikkelingsfasen van elk kind. Ook kijken wij naar de individuele mogelijkheden en de belevingswereld. In al ons handelen staat het kind als individu centraal. Door dagelijks de kinderen te observeren ontstaan er inzichten over hoe wij het beste met uw kind(eren) kunnen omgaan.

Hier vindt u een link naar de samenvatting van het pedagogisch beleidsplan.
Op De Morgenstond is een uitgebreide versie van het pedagogisch beleidsplan in te zien.

Wennen
Bij de aanmelding van een nieuw kind ontfermt een vaste pedagogisch medewerker zich over het kind. Om kinderen en ouders kennis te laten maken met de pedagogisch medewerkers en de werkwijze op ons kindercentrum hebben wij een wenperiode. Ouders worden wegwijs gemaakt met de dagelijkse gang van zaken en raken zo vertrouwd met de pedagogisch medewerker (s) aan wie zij hun dierbaarste bezit zullen toevertrouwen.  Er wordt veel aandacht besteed aan het zich thuis voelen op onze kindercentrum en aan het opbouwen van een relatie met de pedagogisch medewerker(s). De pedagogisch medewerker is ook het aanspreekpunt voor de ouder als het gaat over de verzorging van het kind.

De Pedagogisch medewerkers besteden extra aandacht en tijd aan baby’s tijdens het wennen. Wennen is gratis en geschiedt een week voor plaatsing en wordt als nodig blijkt nogmaals met een week verlengd. Het wenprogramma wordt aangepast aan de wijze hoe een kind reageert op zijn/haar nieuwe omgeving. Het is erg belangrijk dat deze fase goed verloopt zodat het kind ongestoord kan deelnemen binnen de groep. De pedagogisch medewerker maakt afspraken met de ouders over de verzorging van hun kind en of er specifieke wensen zijn. Het wordt immers zijn/haar tweede thuis en komen wij graag tegemoet aan de wensen van de ouder.

Inrichting
Alle groepen hebben een duidelijke inrichting. De verschillende activiteitenhoeken zijn herkenbare en   duidelijke bakens waar de kinderen hun bezigheden beginnen en eindigen. De  activiteitenhoeken zijn gelabeld met foto’s, zodat voor alle kinderen duidelijk is waar het materiaal /speelgoed is en waar ze het weer terug moeten brengen of leggen.

Kampina 7, 1025 DD Amsterdam-Noord tel. 020-4639944 info@keckinder-garten.nl www.keckinder-garten.nl